21.07.2019 - Olesya Igdal's Palette #2

teplyi krasniy

21.07.2019 - Olesya Igdal's Palette #3

21.07.2019 - Olesya Igdal's Palette #4

21.07.2019 - Olesya Igdal's Palette #5

21.07.2019 - Marina's Palette #15

teplyi siniy

Kazue's Color Palette

holodniy krasniy

holodnyi siniy